Esmâ-ül Hüsnâ’yı Söylemenin Faydaları

Esmâ-ül Hüsnâ’yı Söylemenin Faydaları

Yûsuf Nebhânî hazretleri, Esmai hüsna’yı söylemenin faydalarını şöyle bildirir:

Kalbin temizlenmesi için El-Âhiru ismi şerîfini söyliyenin gönlü temizlenir. Safâya kavuşur. Günde yüz defa söylenirse, Allahü teâlâdan başka her şeyin sevgisi kalbden çıkar.

Manevi sırların açılması için El-Alîm ismi şerîfini söylemeye devâm edene mânevî sırlar açılır, hikmet ve mârifete kavuşur.

Hastanın şifa bulması için Cumâ günü namazdan önce abdestli, elbisesi temiz ve kalbinden dünyâ düşüncelerini çıkarmış olarak iki yüz kerre “Yâ Allahü el-mahmûdü fî fiâlihi” derse, Allahü teâlâ onun hastalığına şifâ verir.

Elem ve kederden kurtulmak için El-Azîm ismi şerîfini söyleyen, elem ve kederden kurtulur.

Muhtaç olmamak için Bir kimse kırk gün günde kırk kerre el-Azîz ismi şerîfini söylerse Allahü teâlâ ona yardım eder ve onu üstün kılar.

Mahlûkattan hiç birine muhtaç olmaz. İlim ve hikmet için Kim uyumadan önce elini göğsüne koyar ve yüz kerre el-Bâisü ismi şerîfini söylerse, Allahü teâlâ onun kalbini nurlandırır, ilim ve hikmet ile doldurur.

Zarardan kurtulmak için El-Bâkî ismi şerîfini bin kerre söyleyen kimse, zarar ve kederden korunmuş olur.

Belalardan selamet için Yedi gün arka arkaya yüz defâ el-Bârî ism-i şerîfine devam eden belâlardan selâmet bulur, kurtulur.

Kalb gözünün açılması için Bir kimse Cumâ namazından sonra yüz kerre el-Basîr ism-i şerîfini söylerse, Allahü teâlâ onun kalb gözünü açar.

Zalimlerden korunmak için sabah ve akşam el-Cebbâr ismi şerîfini okumaya devâm eden kimse zâlimlerin zulmünden korunmuş olur. Yolculukta da olsa zarar görmez.

Af ve magfirete kavuşmak için Cumâ namazından sonra yüz defâ el-Gaffâr ism-i şerîfini söyleyen, Allahü teâlânın af ve mağfiretine kavuşur.

Ölümün kolay olması için El-Gafûr ism-i şerîfini söyleyenin son nefeste Kelime-i tevhîdi söylemesi ve ölümü kolay olur.

Belalardan muhafaza için Hastalık veya bir musîbet geldiğinde el-Ganîyyü ism-i şerîfi okunduğunda, Allahü teâlâ âfiyet verir ve o belâdan muhâfaza eder.

Zarardan korunmak için El-Hâfid ism-i şerîfini söyliyen zararlardan korunmuş olur.

Yüzün nurlanması için Gece yarısı bir miktar zaman el-Hâlık ism-i şerîfini söyleyen kimsenin kalbi ve yüzü nûrlanır.

Yolculuğun emin olması için El-Halîm ism-i şerîfini okuyan denizde ise boğulmaktan, bir vâsıtada ise helak olmaktan kurtulur.

Takdir kazanmak için El-Hamîd ism-i şerîfini söyleyen, işinde, sözünde ve ahlâkında başkalarının övgüsünü kazanır.

Şifa bulmak için Hastalanan kimse, el-Hayyü ism-i şerîfini bir tabağa yazar ve ona su koyar ve ondan üç gün içerse, Allahü teâlânın izniyle şifâ bulur.

Sıkıntılardan kurtulmak için El-Kâbid ism-i şerîfini söyleyen, elem ve sıkıntılardan kurtulur.

Dünya sevgisinden kurtulmak için El-Kahhâr ism-i şerîfini çok söylemekle kalbden dünyâ sevgisi çıkar.

Bedenin kuvvetli olması için El-Kavî ism-i şerîfini söyleyenin cismine, bedenine kuvvet gelir.

Hâfızanın kuvvetlenmesi için Hergün on altı defâ tenhâ bir yerde El-Kayyûm ismi şerîfi ahmağa okunursa, Allahü teâlânın izniyle abtallığı gider, hâfızası kuvvetlenir.

İlim ve magfiret için El-Kebîr ism-i şerîfini söyliyene, ilim ve mârifet kapısı açılır.

Dağınıklıktan kurtulmak için Her gün bin defâ el-Kuddûs ism-i şerîfini söyliyen kimsenin gönlü dağınıklıktan kurtulur.

Huzur ve rahat için El-Latîf ism-i şerîfini söylemeye devâm edenin üzüntü ve elemi gider, rahat ve huzur bulur.

Kalbin nurlanması için El-Mâcid ism-i şerîfini okuyanın kalbi nurlanır.

Çok mal, mülk için Kim Mâlik-ül Mülk ism-i şerîfine devâm ederse, Allahü teâlâ ona çok mal ve mülk ihsân eder. Onu kimseye muhtaç etmez.

Beladan korunmak için El-Mâni’ ism-i şerîfini söyleyen kimse, kendisine gelecek belâdan korunmuş olur.

Üzüntüyü gidermek için Her gün öğle vakti kim el-Melik ism-i şerîfini yüz kere söylerse, kalbi temizlenir ve üzüntüsü gider.

Kolay tevbe için El-Muahhir ism-i şerîfini söyleyenin tövbe etmesi kolay olur.

İtaat altına almak için Muhsî ism-i şerifini söyliyen kimse, Allahü teâlânın izniyle başkalarını cezbeder, itâati altına alır.

Korkulan kimse için El-Muhyî ismi şerîfini söyleyen kimsenin korktuğu kimselerle arasında ülfet meydana gelir.

Heybetli görünmek için El-Muizz ismi şerîfini akşam namazından sonra veya cumâ gecesi kırk defâ söyliyen, başkalarına heybetli görünür.

Zafer için Muhârebe ânında bir kimse el-Mukaddim ism-i şerîfini söylediğinde kuvvet ve zafer bulur.

Vesveseden kurtulmak için El-Muksit ismi şerîfine devâm eden, ibâdette vesveseden kurtulur.

Unutkanlık için Her kim gusül abdesti aldıktan veya namazdan sonra el-Müheymin ism-i şerîfini söylerse, kalbi aydınlanır, himmet ve şerefe kavuşur. Hâfızası kuvvetlenir, unutkanlığı gider.

Sıhhat ve Selamet İçin

Eş-Şekûr ism-i şerîfini söyleyenin vücûduna âfiyet gelir, sıhhat ve selâmete kavuşur. Geçimi bollaşır.

Zalimin zulmünden kurtulmak için Bir kimse duhâ namazından sonra üç yüz altmış defâ et-Tevvâb ism-i şerîfini söylerse tövbesi kabûl olur. On defâ bir zâlim üzerine söylendiğinde zâlimin zulmünden kurtulur.

Kalbin kuvvetli olması için El-Vâcid ism-i şerîfini okuyanın kalbi kuvvet bulur.

fetlerden kurtuluş için El-Vâlî ism-i şerîfini söyleyen, yıldırım ve başka âfetlerden kurtulmuş olur.

Fakir olmamak için El-Vâsi’ ism-i şerîfini söyleyen, fakirlik sıkıntısına düşmez. Hırs, gayz ve hasedden kurtulur.

Karı-koca muhabbeti için El-Vedûd ism-i şerîfini söyliyen karı-kocanın birbirine karşı sevgi ve muhabbeti çoğalır.

Muhtaç olmamak için El-Vehhâb ism-i şerîfini kim duhâ (kuşluk) namazından sonra söylerse, başkasına muhtaç olmaz.

Kalblerde heybet hâsıl eder. Rızık kapısı açılması için Bir şeyden korkan el-Vekîl ism-i şerîfini söylerse, emniyet bulur. Kendisine hayır ve rızk kapıları açılır.

Evliyalık nuru için İşrak vaktinde ez-Zâhir ism-i şerîfi söylendiğinde kalbde evliyâlık nûru meydana gelir.

Kıymet ve şeref için Zülcelâli ve’l-ikrâm ism-i şerîfini söyliyenin kıymet ve şerefi artar.

Nefsin İtaati için

El-Mümît ism-i şerîfini söyleyenin nefsi itâate gelir.

Hâlin düzelmesi için El-Müte’âl ism-i şerîfini söyleyenin hâli düzelir, derecesi yükselir.

Hayırlı rızk için El-Mütekebbir ism-i şerîfini söylemeye devâm eden kimse, hayırlı rızık ve bereketlere kavuşur. Allahü teâlâ bu ism-i şerîfi okuyanlara hayırlı evlâd nasîb eder.

Zulümden emin olmak için El-Müzill ism-i şerîfini yetmiş beş kere söyliyen ve sonra duâ eden kimse, hased edenin hasedinden ve zâlimin zulmünden emin olur.

Kalbin nurlanması için En-Nûr ism-i şerîfini söyleyenin kalbi nurlanır.

Maddi-manevi ihtiyaç için Er-Râfi’ ism-i şerîfini söyleyen, zâlimlerin zulmünden emin olur. Beş yüz kere söyleyenin maddî mânevî ihtiyâcı giderilir.

Kalbin merhameti için Her kim her gün yüz kere Rahîm ism-i şerîfini söylerse, kalbinde rikkat ve mahlûkâta karşı merhamet peydâ olur

Gafletten kurtulmak için Her kim namazdan sonra yüz defâ Rahmân ism-i şerîfini söylerse, Allahü teâlâ onun kalbinden nisyan ve gafleti çıkarır.

Öfkeden kurtulmak için Kızgınlık ânında kim on defâ er-Raûf ism-i şerîfini söyler ve Peygamber efendimize salevât-ı şerîfe okursa öfkesi geçer, sâkinleşir.

Amellerin kabul olması için Er-Reşîd ism-i şerîfini söyleyenin yaptığı ameller kabûl olur.

Rızık genişliği için Sabah namazından sonra er-Rezzâk ism-i şerîfini söyleyenin rızkı genişler.

Cumâ namazından sonra yüz defâ er-Rezzâk ism-i şerîfi söylendiğinde hastanın sıkıntısı geçer.

Belalardan kurtulmak için Güneş doğduktan sonra yüz kere es-Sabûr ism-i şerîfini söyleyen kimse, belâlardan kurtulur.

Şifa bulmak için Eceli gelmeyen bir hastaya elem ve hastalıkları için yüz yirmi bir defâ (esSelâm) ism-i şerîfi okunursa, Allahü teâlânın izniyle o kimse şifâ bulur veya hastalığı hafifler.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir