DÂBBETÜ`L-ARZ

DÂBBETÜ`L-ARZ 

dabbetul-arzYer hayvanı, kıyametin büyük alametlerinden biri. 
Debb ve debîb; hafif yürüme ve debelenme demektir. Hayvanlar ve çoğunlukla haşereler için kullanılır. Içkinin bedene yayılması ve bir çürüklüğün etrafına sirayeti gibi hareketi gözle görülmeyen şeyler için de kullanılır. Dâbbe de debelenen, hareket eden demektir. Şu halde tren, otomobil, bisiklet vb. şeylere lügate göre dâbbe denebilirse de ıstılahta daha çok hayvanlar için kullanılır. 
“Allah bütün canlıları (her dâbbeyi) sudan yaratmıştır. Kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayakla, kimi de dört ayakla yürür. Allah dilediğini yaratır. Allah şüphesiz her şeye kaadırdir.” (en-Nûr, 24/45) âyetinden anlaşılacağı üzere her hayvana dâbbe denir. 
“Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların (her dâbbenin) rızkı ancak Allah`a aittir.” (Hûd, 11/6) âyetinden de anlaşılan budur. 
“Dâbbetü`l-Arz” da; kıyametin kopmasına yakın, ortaya çıkacağı bildirilen ve kıyametin büyük alâmetlerinden olan bir yaratıktır. Nitekim Kur`ân-ı Kerîm`de: 
“Söylenmiş olan (tehdit edildikleri şey) başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dâbbe çıkarırız da, insanların âyetlerimize kesin olarak inanmadıklarını kendilerine söyler.” (en-Neml, 27/82) buyrulmaktadır. 
Bu âyetten anlaşılan, dâbbenin bir hayvan-ı nâtık yâni konuşan bir canlı olduğudur (M.H. Yazır, “Hak Dini Kur`ân Dili”, V, 3701 vd.). 
Râğıbü`l-Isfahânî, yukardaki âyete dayanarak şöyle demektedir: 
“Dâbbe, tanıdığımız hayvanlara benzemeyen bir hayvandır. Ortaya çıkması kıyamete yakın bir dönemde olacaktır. Bir de denildi ki: Bununla, cahiliyyede hayvan mertebesinde olan kötü insanlar kasdedilmiştir (Râğıb, “Müfredât”, debb maddesi.) 
Müfessirler yukardaki âyette (27/82) dayanarak “Dâbbetü`l-Arz”ın kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacağını söylerler. Ibn Ömer`e göre, “dâbbe”nin çıkması hadisesi, dünyada iyiliğe emreden ve kötülükten sakındıran hiçbir fert kalmadığı zaman vuku bulacaktır. Ibn Merdûye`nin Ebu Saîd el-Hudrî`den rivayet ettiği bir hadîse göre, aynı şeyi bizzat Hz. Peygamber (s.a.s.)`in kendisinden Ebu Saîd de duymuştur. Bu da, insanın başkalarını iyilik yapmaya teşvik ve kötülükten sakındırma (emr bi`lma`rûf, mehy, ani`l-münker) vazifesini terkettiği zaman Allah`ın, kıyametin hemen öncesinde son ihtar vazifesini görmek üzere bir “dâbbe” meydana çıkaracağını gösterir. Mâmafih onun tek bir hayvan mı, yoksa bütün yeryüzünü istilâ edecek bir hayvan türü mü olduğu açık değildir (Mevdûdî, “Tefhîm”, IV, 128) 
Akaid kitaplarına, kıyametin alâmetlerinden biri olarak geçmiş olan “Dâbbetü`l-Arz” (bk. Pezdevî “Ehl-i Sünnet Akaidi”, 352; Nesefî, “Akaid “, şerh ve haşiyesi Kesteli. 194) hakkında Peygamber (s.a.s.)`den şöyle rivayet edilir. 
“Ilk çıkacak kıyamet alameti, güneşin battığı yerden doğması ve kuşluk vakti insanların üzerine “dâbbe”nin çıkmasıdır. Bu alametlerden hangisi önce belirirse, ötekisi onu kısa zamanda takib edecektir” (Müslim, Fiten, 118; Ibn Hanbel, “Müsned”, II, 201) 
“Üç şey vardır ki bunlar çıktığı zaman, daha önceden iman etmeyen hiçbir kimseye (o günkü) imanı fayda vermez:

1-Güneşin batıdan doğması,

2-Deccâl 

3-Dâbbetü`l-Arz (Müslim, Iman, 249; Tirmizî, Tefsîr, sûre 6) 
“Dâbbe, yanında Hz. Musa (a.s.)`nın asâsı ve Hz. Süleyman (a.s.)`ın mührü olduğu halde çıkacaktır. Mü`minin yüzünü asa ile parlatacak, kâfirin burnunu da mühürle mühürleyecek. Işte o dönemde yaşayan insanlar biraraya gelecekler ve mü`minler, kâfir belli olacaktır” (Ahmed b. Hanbel, II, 491; Tirmizî, Tefsîr, süre: 27) 
Bu konudaki rivayetler pek çoktur, ancak hiçbiri mütevâtir olmadığından, kıyamet gibi tamamen gaybî olan bir meselede delil olamazlar. Bunun için, “Dâbbetü`l-Arz”la ilgili teferruâtı bir yana bırakıp, Cenâb-ı Allah`ın bizi bununla ilgili olarak Kur`ân-ı Kerim`de bildirdikleriyle yetinmemiz, işin iç yüzünü ve mahiyetini O`na havale edip dabbetü`l-arz`ın kıyamete yakın zuhur edeceğine iman etmek en doğru yoldur. Bununla birlikte: “Gaybın anahtarları O`nun yanındadır. O`ndan başkası onları bilemez… ” (el-En`âm, 6/59). 

Fıkıh Ansiklopedisi

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir