Şa’bân-ı Şerif Ayının Namazları

Şa’bân-ı Şerif Ayının Namazları

Şa’bân Ayının İlk Gece Namazı

1- Nesefî (rahimehullâh)’ın nakline göre; Her kim Şa’bân’ın ilk gecesinde, birinci  rekatlarında bir Fâtiha ve beş İhlâs okumak sûretiyle  on iki rekât kılarsa Allâh-u Te’âlâ ona on iki bin şehit sevabı verir. Kendisine on iki senelik ibâdet sevâbı yazılır. Anasının  doğurduğu gündeki gibi hatalarından sıyrır ve seksen güne kadar  üzerine hiç bir hata yazılmaz. (en-Nesefî, es-Sâfûrî, Nüzhetü’l-mecâlis, 1/142)

2- Muhammed ibni HatÎriddîn Hazretleri’nin nakline göre; Şa’bân-ı Şerif Ayının ilk gecesi on iki rekat kılınır, her rekatta Fâtiha’dan sonra 15 kere İhlâs Sûresi okunur. Her kim bunu yaparsa onun amel defterine on bin hasene (sevap) yazılır ve on bin günahı (olsa da) silinir. (Muhammed ibnü Hâtiriddîn, el-Cevâhiru’l-hams,sh:58)

Şa’ban Ayının İlk Gün Namazı

Enes (R.A.)’dan rivayet edildiğine göre: “Şa’bân Ayı’nın ilk günü iki rekat kılıp, her rekatında bir Fâtiha, on Ayete’l-Kürsî ve;

Şa'bân-ı Şerif Ayının Namazları 1 İlim Saati “Allah, şüphesiz Kendisinden başka adaleti (icrâ ve) ikâme etmekte olan hiç bir ilâh bulunmadığı gerçeğine şahitlikte bulunmuştur. (O’nun büyük kudretiini gören) melekler ve ilim sahipleri de (aynı şâhitliği ikrâr etmiştir.) O (hiç yenilmeyip dâimâ gâlip gelen ve her işi yerli yerinde olan) Azîz ve Hâkim olan Zat’tan başka hiç bir ilâh yoktur.” (â-i İmrân Sûresi:18) âyet-i kerîmesini okuyana Allâh-u Te’âlâ bir çok mükâfâtlar ihsân eder.

Cennette hiç bir göz görmedik, hiç bir kulak duymadık, hiç bir beşerin de kalbinden geçmedik nimetler verir. Kendisini dünyanın istenmedik şeylerinden korur, rızkını genişletir ve en büyük (mahşer) korku(sun)dan emin kılınır.” (Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetül’l-esrar ve celîletü’l ezkâr, sh:68)

Şa’bân’ı Şerif’in Yirmi Yedinci Gece Namazı

Bu mübarek ayın yirmi yedinci gecesi de Receb-i şerif ve Ramazan-ı Şerifin yirmiyedinci geceleri gibi, ihyası müstehab olan gecelerdendir.

Bu gecede dört rekat namaz kılınır ki; tarifi şöyledir:

Her rekatta, bir Fâtiha’dan sonra bir Zilzâl Sûresi, yirmi beş kere İhlâs Sûresi okunur.

Selamdan sonra secde yapılır ve secde de yedi Fâtiha, birer here İhlâs ve Felâk, Nas sûreleri okunur.

Yüzer kere istiğfar,

Salevât-ı şerîfe,

Ve havkale (Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh) okunur. (Muhammded Hakkî en-Nâzilî, Hazînetül’-esrâr. sh: 68)

 

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir