İMAM NABLÛSÎNİN RÜYA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ İmam Nablûsî "Ta'tîrü'l-En'âm fi Ta'bîri'l-Menâm" ismini verdiği eserinin önsözünde Allah'a hamd, Resulü'ne salât ve selamdan sonra şöyle demektedir: