Mi’rac Gecesinin Namazları

Mi’rac Gecesinin Namazları

Enes (Ra)’ın rivayet ettiği bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Receb de bir gece vardır ki kim onda amel edene, yüz senelik haseneler yazılır. O, Recebin bitmesine üç (gece) kaladır.”

“Her kim o gecede on iki rekat kılar; her rekatta bir Fatiha ve Kur’an’dan bir sure okur, her iki rekatta (oturup) teşehhüd okur ve sonlarında selam verirse, sonra yüz kere;

(Sühanellahî vel hamdü lillahi ve lâ ilâhe ilalâllahü vallahü ekber)

“Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim. hamd Allah’a dır. Allah’tan başka hiç bir ilâh  yoktur. Ve Allah en büyüktür.”

deyip 100 kere de istiğfarda bulunur, sonra da Nebî (s.a.v.)’e yüz salât okursa;

Bu kişi dünyadan yahut âhiretten dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duada bulunursa, bir de sabah oruca niyet ederse, bir masiyet (günah) ile alâkalı dua yapmış olmadıkça, gerçekten Allahû Te’âlâ, onun bütün dualarını kabul eder.

(Beyhakî, Fedâilü’l-evkat, No:12, sh: 97-98, Şu’abu’l-îman, No:3531, 5/346 İbni Asâkir, el-Emâli, Fadl-u-receb, sh: 6, İbni Hacer, Tebyînü’l-aceb, sh: 59, Suyûtî, Cem’u’l-cevâmi’, 1/591, ed-Dürrü’l-mensûr, 4/186, 1/591,  Ali el-Mütakî, Kenzü’l-ummâl, No:35170,12/312-313)

Hasen-i Basrî (Ra)şöyle anlatmıştır:

“Recebin yirmi yedinci günü olunca, Abdullah ibni Abbâs (Ra), sabahleyin itikâfa girip öğlen vakti(nden önceki kerahat saati)ne kadar namaza devam ederdi.

Öğleni kılınca kısa bir nafile (öğlenin son sünnetini) kıldıktan sonra dört rekât kılar ve her rekatta bir Fatihâ, birer Mu’avvizeteyn (Felâk-Nas Sûreleri), üç Kadir Sûresi ve elli İhlâs okurdu.

Daha sonra ikindi vaktine kadar duaya devam eder ve ‘Bu gün Rasûlüllâh (s.a.v.) böyle yapardı’ derdi.” (Abdülkadir Geylânî, el-Ğunye 1/332)

Receb-i Şerîf Risalesi- Ahmet Mahmut ÜNLÜ

(Cübbeli Ahmet Hocaefendi)

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir