İSLAMİ RÜYA TABİRLERİ L HARFİ

* LAF: Rüyada herhangi bir yerden laf işitmek, arzu ve ümitlerin boşa çıkacağına işarettir.

* LAĞIM: Lağım, kötü ve pis işlere delâlet eder. Rüyada bir pisliğin içine düştüğünü ve çıkmakta güçlük çektiğini görmek, günaha, ticarette zarara, üzüntü ve kedere delâlet eder.

Lağıma düşmüş bir kimseyi o pislikten çıkardığını görmek, yol göstermeye, onun hidayetine vesile olmaya delâlet eder.

* LAHANA: Rüyada lahana görmek, gizli mala ve rüya sahibinin sırrına delâlet eder.

Rüyada lahana yapraklarının sararmış olduğunu görmek, hastalık ile tâbir olunur.

Lahanayı alıp keserek yediğini görmek, âlemin sırrına vâkıf olmağa çalışmaya işarettir.

Bazı kere de lahana görmek, bedeni ve kalbi katı, kaba, merhametsiz bir kimseye alâmettir.

Rüyada lahana görmek, hemen hemen bütün insanlar hesabına iyi değildir.

Rüyada asma, üzüm ve lahanaları pazara götürdüğünü görmek, şiddet ve meşakkata delâlet eder.

Lahana Tohumu: Rüyada lahana tohumu görmek, üzüntü, keder, gam, gussa ve hastalığa delâlet eder.

* LAHİD: Rüyada boş lahid görmek, uzun ömre, dolu lahid. mirasa delâlet eder.

* LÂ HAVLE VELÂ KUVVETE: Rüyada bu mübarek kelimeyi söylediğini ve çok çok tekrarladığını görmek, Allahu Teâlâ’yı büyük tanımaya ve Allah’ın zikrine delâlet eder.

Bazı kere de bu rüya, rüya sahibinin bu kelimeyi söylemesini icab ettirecek şeyle korkutmaya işarettir. Hani insan bir şeye öfkelenince hemen “Lâ havle velâ kuvvete” der ya. İşte bu, Allah’ın kudretine sığınmaktır.

* LÂ İLAHE İLLALLAH: Rüyada çok çok kelime-i tevhid okuduğunu görmek, iman kuvvetine, dinde salâha, takva ve ver-aya delâlet eder. Yine bu rüya, maddî ve manevî rızka, berekete ve hayıra işarettir.

* LAL: Rüyada lâl görmek, güzel ve kadri yüce bir kadına veya akıllı ve güzel bir hizmetçiye delâlet eder.

Hamile kadının rüyada lâl görmesi, doğacak çocuğun kız olacağına işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada lâl görmek, dört veçhe ile tâbir olunur:

a) Zevce,
b) Hizmetçi,
c)Mal,
d) İtibarın yüce olması.

Rüyada iri ve güzel bir lâl taşı görmek veya ona mâlik olmak, kadrin ve itibarın daha ziyade artacağına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada bir kadının kendisine lal taşı verdiğini görmesi, dünyanın ona teveccüh edeceğine işarettir. Çok çok lâl’i bir arada görmek, helal mala ve geniş rızka delâlet eder.

* LÂLE: Rüyada yeni açmış bir lâle görmek, sevindirici biı habere işarettir.

* LAMBA: Rüyada yanar halde lâmba görmek, muvaffakiyete, izzet ve devlete delâlet eder.

Rüyada billurdan veya camdan lâmba görmek, Allahu Teâlâ’-nın yardımına mazhar olmaya, taat ve ibadete devama delâlet eder.

Rüyada bir billur lâmbayı yaktığını görmek izzet ve devlete na-iliyete işarettir. O kişinin sıkıntısı varsa, feraha kavuşur, hasta ise sıhhat bulur.

Rüyada lâmbayı söndürdüğünü görmek, kendi eliyle devlet ve izzetini yıkmaya delâlet eder.

Rüyada hasta bir kimsenin yanan lâmbanın kendi kendine söndüğünü görmesi, ömrünün sona erdiğine ve ecelin geldiğine delâlet eder.

Rüyada bir kimsenin kendisine lâmba verdiğini görmek, o zat vasıtasıyla hayır ve menfaata, izzet ve devlete ermeye alâmettir.

Rüyada bir lâmba bulduğunu veya satın aldığını görmek, güzel, şerefli ve ahlâk-ı hasene sahibesi bir kadınla evlenmeye delâlet eder.

Yine bir kadının rüyada lâmba aldığını, yaktığını görmesi, eğer bekâr ise, salih, şeref ve itibar sahibi bir kimse ile evlenmeye işarettir.

* LAPA: Rüyada pirinç lapası yediğini görmek, hastalık ile tâbir olunur. Bazı kere de lapa yediğini görmek, rızka ve mala delâlet eder.

Lapa görmek, bir hasta ile uğraşmaya da işarettir.

* LAPINA: Rüyada bu balığı tuttuğunu görmek veya ona mâlik olmak, hiç ümit edilmeyen yerden gelecek menfaata ve paraya delâlet eder.

* LASTİK: Kişinin rüyada lastik görmesi, iki yüzlü ve mürâî biri ile ahbaplığa işarettir.

* LASTİK TOP: Rüyada lastik top görmek veya oynamak, sürür ve sevince delâlet eder. Çünkü insanlar top oynayarak neşelenirler.

* LATİFE: Kişinin rüyada latife ve mizah ile iştigal ettiğini görmesi, hiç de iyi değildir.

Çünkü mizah, insanın izzet ve vakarını zedeler.

Denilmiştir ki: Rüyada insanlar ile latife ettiğini görmek, halk tarafından ayıplanmaya delâlet eder.

* LAV: Rüyada bir yanardağın lav fışkırttığını görmek, korku ve şiddete delâlet eder.

Ateşin lav çıkardığını görmek, gizli bir sırrın meydana çıkmasına işarettir.

* LAVABO: Bir kimsenin rüyada lavabo görmesi, fena huylu hizmetçiye veya suflî hanıma işarettir. Bilinmeyen lavabo görmek, zina eden kadın ile tâbir olunur.

Lavaboda namaz için veya Kur’ân okumak için abdest aldığını görmek, günahların mahvına, refah ve sürura delâlet eder.

* LAZIMLIK: Rüyada lazımlık görmek, hastalık ve sıkıntıya işarettir. Çünkü lazımlık ancak hastalar için kullanılır.

* LEBLEBİ: Bir kimsenin rüyada lablebi yediğini veya çarşıdan leblebi aldığını görmesi, kedere ve üzüntüye işarettir.

* LEBBEYK: Rüyada lebbeyk demek, yardıma, zafere, refaha, sürura ve günahların affına delâlet eder.

Rüyada hac mevsiminde lebbeyk diyerek telbiye getirdiğini görmek, düşmanlara galip gelmeye delâlet eder. Bazı kere de lebbeyk demek, emanete riayeti olan, dindar ve yanma bırakılan emanetleri sahiplerine iade eden iyi bir kimseye alâmettir.

* LEĞEN: Rüyada kalaylanmış parlak bir leğen görmek, genç kızlar ve bekâr erkekler için evlenmeye delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada leğen görmek, zevceye ve sadık hizmetçiye delâlet eder.

Rüyada malik olduğu leğenin delindiğini, kırıldığını, zayi olduğunu görmek, hizmetçinin vefatına veya evden tamamen ayrılmasına delâlet eder.

Yine leğen görmek, tas gibi tâbir edilmiştir.

Rüyada altından bir leğen görmek, gücünün yetmeyeceği kadar kendisinden para isteyen güzel bir kadına delâlet eder.

Billurdan leğen görmek, rüya sahibinin kendisinden pek hoşlanacağı, hür bir kadına işarettir.

Leğen, izzet, rütbe, rızık, menfaat ve mala da delâlet eder.

* LEHİMCİ: Kişinin rüyada lehimci görmesi, halin iyiliğine, hastaların şifa bulmalarına ve kırık şeyleri tamir etmeye işarettir.

Bazı kere de bu rüya, kadına, savaş meydanına veya hastalığa delâlet eder.

* LEKE: Rüyada kendi elbisesi üzerinde leke görmek, üzüntü ve kedere, ümitsizliğe, korku ve şiddete delâlet eder.

* LENGER (Gemi direği): Rüyada gemi direği görmek, selamet, temkin ve sebat ile tâbir olunur.

Rüyada bir gemi direği satın aldığını görmek, selamet, izzet, kuvvet ve şerefe delâlet eder.

* LEOPAR: Rüyada leopar görmek, insafı ve merhameti olmayan, tuttuğunu koparan düşman ile tâbir olunur.

Bazı kere de bu rüya, rüya sahibinin güç ve kuvvetine ve yüksek makama delâlet eder.

* LEŞ: Rüyada leş görmek ve onun kokusundan rahatsız olmak, nice düşmanların size diş bilediğine işarettir.

* LEVHA: Rüyada, üzerinde âyet veya hadis-i şerif yazılı bir levha görmek, iyiliğe, nasihat ve sakmdırmaya ve Allah Teâlâ’ya itaata delâlet eder.

Üzerinde bayağı ve kötü şeyler yazılı levha görmek, bunun zıddı.

* LEVH-İ MAHFUZ: Bir kimsenin rüyada Levh-i Mahfuz’u görmesi, müjdeye, afiyete, hidayete, ilim, hikmet ve mala delâlet eder.

Levh-i Mahfuz’u görmek, emanet, sır, mal, korku ve şiddetten emin olmaya da delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r’a.) demiştir ki: Rüyada Levh-i Mahfuz’u görmek, beş şekilde tâbir olunur:

a) Riyaset,
b) Evlat,
c) Hidayet,
d) İlim,
f) Nüfuz…

Rüyada kudret kaleminin Levh-i Mahfuz üzerine yazdığını görmek, hayır ve berekete delâlet eder.

Kudret kalemini tam ve sağlam olarak görmek, feyz ve berekete nail olmağa, felah ve saadete delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada ismini Levh-i Mahfuz’da yazılı görmesi, ömrünün tamam olduğuna ve ecelinin geldiğine işarettir. İnsanın Levh-i Mahfuz’da yazılı olduğunu gördüğü şey aynen zuhur eder.

Sıkıntı ve mihnet içinde bulunan kimsenin Levh-i Mahfuz’u görmesi, müjdeye, sıkıntının gitmesine, hastanın şifa bulmasına ve afiyetine delâlet eder. Zira Levh-i Mahfuz bütün noksanlıklardan münezzeh, Allah Teâlâ’nın onda yazdığı sırları koruyan ve Nazargâh-ı İlâhîyle mahfuzdur.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada Levh-i Mahfuz’u görmek, ehil ve erbabı için ilim ve mala delâlet eder. Levh-i Mahfuz’u görmek, emanet, sır, mal ve bunlardan başka şeylerin koruyucusuna bazan da korku ve şiddetten emin olmaya alâmettir.

Rüyada Hazret-i Musa’ya inzal edilen levhaları görmek, şahitlere ve kendilerine uyulmakla hidayete erişilen imamlara işarettir. Bazı kere de bu rüya, vaiz ve nasihata delâlet eder.

Takva sahibi, ibadet ehli, ilim irfan erbabı için rüyada Levh-i Mahfuz’u görmek, bütün kötülüklerden korunmaya, Cenab-ı Hakk’ın yardımı ile keşfe ve açıklamalarına delâlet eder.

Rüyada yazı tahtası görmek, zevceye, çocuğa ve kendisine tohum ekilen tarlaya işarettir. Bazı kere de bu rüya, korkudan emin olmaya ve talebeler için ilim tahsiline delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada âlim, fazıl ve irfan ehli birinden ve Müslümanların önderlerinden levha aldığını görmesi, devlet, nimet, ilim ve fıkha delâlet eder ve o muradının incisine kavuşur.

Rüyada demirden levha görmek, sıkıntı erişmeyen, kuvvetli ve belâlardan mahfuz âlim bir çocuk ile tâbir olunur.

O demir levha cilâlı ve parlak olursa, o çocuk dünyada arzu ettiği her şeye nail olur.

Eğer levha paslı, kirli, pis ise, çocuk devlet ve izzete erişemez.

Hamile kadının rüyada levha görmesi, doğacak çocuğun erkek olacağına işarettir.

* LEYLEK: Kişinin rüyada leylek görmesi, toplantı ve ortaklığı seven ve o arzuda bulunan birtakım adamlara delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazketleri demiştir ki: Rüyada leylek görmek, dört türlü tâbir edilir:

a) Çiftçi,
c) Küçük ve zayıf bir melik,
b) Bekçi,
c) Garip ve fakir adam…

Rüyada evinin damına bir leyleğin konduğunu görmek, şöhret ve şanı büyük bir kimsenin misafir olacağına delâlet eder.

Bazı kere de leylek, uzaktaki bir dostun gelmesine işarettir. Rüyada leyleklerin dağınık halde olduklarını görmek, seferde olanlar için hayır ve iyiliktir.

Rüyada bir leyleği öldürdüğünü görmek, amansız bir düşmanı kahretmeye işarettir.

Rüyada bir leylek tutup evine götürdüğünü görmek, asil ve nesebi güzel bir kadınla evlenmeye delâlet eder.

* LİF: Kadın ve erkeğin rüyada lif görmesi, elbiseye delâlet eder. Bazı kere de lif, ağır bir mala işarettir.

* LİMON: Rüyada limon ağacı görmek, fena huylu, katı yürekli, sohbeti tatsız, asık suratlı ve hayırsız bir kimseye delâlet eder.

Rüyada sarı limon görmek ve onu yemek, mala işarettir. Yeşil limon, sarısından daha hayırlıdır. Limon ağacı görmek, insanlara faydalı bir adam ile de tâbir olunur. Çünkü limonda hastalara şifa vardır.

Denilmiştir ki: Rüyada limon ağacı görmek, zengin ve hayır yapmakla meşhur ve fikirleri düzgün olmayan bir kadına delâlet eder.

* LİMONATA: Bir kimsenin rüyada tatlı bir lomanata içtiğini görmesi, müjdeli ve hayırlı bir habere delâlet eder.

* LİSAN: Rüyada hiç bilmediği ve anlamadığı bir dille konuştuğunu görmek, uzak bir yere yolculuğa delâlet eder.

Medh ve zemmedilmekten lisanının aciz kaldığını görmek, mahkemesi olan kişi için delil getirmekten aciz kalmaya ve düşmanına mağlup olmaya delâlet eder.

Eğer mahkemesi yok ise, bu kere de fakirlikten dolayı halka yük olmaya işarettir.

Rüyada lisanından hayır döküldüğünü ve Rabbini zikrettiğini görmek ise, izzet ve şerefe ve hayırlı rızka delâlet eder.

* LOHUSA: Rüyada nifas görmek, üzüntü keder ve sıkıntıdan kurtuluşa delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kendisinden tıpkı kadınlar gibi nifas kanı çıktığını görmesi, bir işe ve işin başına geçeceğine delâlet eder.

Rüyada kadının nifas hastalığına müptela olduğunu ve ondan kurtulamadığını görmesi, hayır değildir.

* LOKANTA: Rüyada bir lokantada yemek yediğini görmek, rızka ve menfaata delâlet eder.

* LOKMA: Rüyada bir yerden lokma aldığını ve yediğini görmek, rızık ve kısmete, başka bir kimseye lokma verdiğini görmek, insanları faydalandırmaya ve iyilik etmeye işarettir.

* LOKOMOTİF: Rüyada tren lokomotifini görmek, bir habere veya yolculuğa delâlet eder. Lokomotifi kendisinin kullandığını görmek, bahtının açıklığını ve geniş rızka delâlet eder.

* LOKUM: Rüyada lokum yediğini veya kendisine lokum hediye edildiğini görmek, huzurlu ve sıhhatli bir hayata ve ağız tadına delâlet eder. Lokum ayrıca rızıktır ve bal gibi tâbir edilir.

* LÛT: Bir kimsenin rüyada Lût (a.s.)’ı görmesi, düşmanı üzerine galip gelmesine ve düşmanının Allahu Teâlâ’nın gazabına uğramasına ve helâkma delâlet eder.

Yine Hazret-i Lût’u görmek, insanın zevcesi tarafında çekeceği sıkıntı ve üzüntülere delâlet eder. Çünkü onun zevcesi ona sıkıntı ve üzüntü kaynağı olmuştu.

Lût (a.s.)’ı görmek, eğer onun kavminin kötü fiillerini işleyen bir kimse ise, mahv ve helak olmaya ve yere batmaya alâmettir.

Rüyada Lût (a.s.)’ın zevcesini bir kadının görmesi, kendi efendisine itaatsizliğe delâlet eder.

Rüyada bütün insanların Lût (a.s.)’ın zevcesini görmeleri, o beldedeki kadınların fesadına ve fitnesine delâlet eder.

* LÜFER: Kişinin rüyada lüfer balığı görmesi veya denizden tutması, rızka, nimete, bahtın açıklığına ve geçimin kolaylığına delâlet eder.

***
rüya tabirleri, L harfiyle başlayan rüya tabirleri, hadis, İmam Nablusi, rüya, rüya hakkında hadisler, Rüya Tabirleri, Ömer Nasuhi Bilmen, Rüyanın çeşitleri, rüyanın mahiyeti, rüyanın anlamı, rüya tabirleri, rüyalar hakkında, ruya tabirleri, ruya, rüya,

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir