Namazın Önemi, Namaz Kılmamanın Ahiretteki Cezaları

Namazın Önemi, Namaz Kılmamanın Ahiretteki Cezaları

namazSizi cehenneme sürükleyen sebep nedir? Derler ki: ‘Biz namaz kılanlardan değildik’” Müddessir/42
Namaz..Namaz..Namaz..
“Sonra onların arkasından namazı savsaklayan ve nefislerinin azgın arzularına uyan bir nesil geldi Onlar ileride cehennemin en derin yerini boylayacaklar” Meryem/59 (İbn’i Mesud Tefsirinde:Namazı büsbütün terk ettiler değil, vaktinde kılmadılar buyurulmuştur)

“Kıldıkları namazın önemini kavramadan namaz kılanların vay haline” Mâun/4-5 (Efendimiz SAV burada namazı vaktinde kılmayanların kastedildiğini bildirmiştir)

“Namazlarında hataya düşen, kıldıkları namaza önem vermeyen namaz kılanların vay haline” Ayeti Celilesindeki veyl’in(vay haline) kelime manası ağır azab olmakla beraber, cehennemdeki içinden dünya dağları geçirilse dağları eritecek “veyl vadisi’de” olabileceği bildirilmiştir

“Kul ile küfür arasında namazı terk etmek vardır” Hadis’i Şerif (Ahmed İbn’i Hanbel)

“Kul ile küfür arasında sadece namaz kılmamak vardır” Hadis’i Şerif (Ebu Davud, Nesei)

°“Kul ile şirk arasında sadece namaz kılmamak vardır” Hadis’i Şerif (Tirmizi)

°“İslâm’ın özü, dinin temeli üçtür, İslâm bunlara dayanır. Bunlardan herhangi birine yüz çeviren kimse o yüzden kafir olur, kanı helâldir1) Allah’tan CC başka ilah yoktur (LAİLAHEİLLALLAH) 2)Farz namazlar 3)Ramazan orucu ” Hadis’i Şerif (Tirmizi)

“Namaz kılmayanın İslâm’dan payı yoktur, namaz kılmayanın dini yoktur” Hadis’i Şerif (Taberani)

“Mazeretsiz ve kasden namaz kılmayanın adını Allah CC cehenneme gireceklerden biri olarak cehennemin kapısına yazar” Hadis’i Şerif (Ebû Nuaym)
“Allah CC İslâm’da dört şeyi farz kılmıştır: Hepsini bir arada yerine getirmeyenin üçünü işlemiş olması kendisine hiçbir fayda sağlamaz” (Bunlar: Namaz,Zekat,Oruç,Hac) Hadis’i Şerif (Ahmed İbn’i Hanbel)

“Hiçbir mazereti olmaksızın ve kasden namaz kılmayanın Allah CC bütün iyi amellerini siler, tevbe edip yeniden Allah’a dönünceye kadar onunla hiçbir ilgisi kalmaz” Hadis’i Şerif (İsfahani)

“Hiçbir mazereti olmaksızın ikindi namazını kılmayıp kaçıranların bütün iyi amelleri silinir” Hadis’i Şerif (Ahmed İbn’i Hanbel)

Kıyamet günü kulun ilk hesap konusu ve ilk gözden geçirilecek amel hanesi namazdır Bu konudaki hesaplaşma iyi geçerse kul kurtulur, bozuk geçtiği taktirde ise aldanmış ve hüsrana uğramış olur Hadis’i Şerif (Taberani)

“Allah’tan CC başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed ‘in (SAV) O’nun Rasûlü olduğuna şehadet edinceye kadar ve beş vakit namazı hakkıyla kılıp, zekatlarını verinceye kadar, insanlarla savaşmakla emrolundum” Hadis’i Şerif (Buhari,Müslim,Darimi,İbn’i Mâce, Ebû Davud, Nesei)

Kıyamet gününde insanın ilk hasmı rükû ve sücûdu (secdesi) tamamlanmayan namazdır (Beni zayi ettiğin gibi Allah’da seni zayi etsin der (İmam-ı Gazali) – Efendimiz (SAV) namazı hızlı kılan bir kişiye “sen namaz kılmadın tekrar kıl” buyurmuştur

Kişinin kıldığı namazdan kendisine kârı dokunan ancak akıl erdirerek kıldığı kısımdır (Yani aklı başka yerde iken kıldığı namazın kendisine kârı dokunmaz) (İmam-ı Gazali)

Kur’an-ı Kerim tefsirinde (Ruhül Furkan) bir vakit namazı özürsüz kazaya (özür: ölü,deli yada kılıç kılıca harb esnasında olmak vs gibi) bırakmanın cezasının, 80 sene cehennem ateşi olduğu beyan edilmiştir (Hadis Şerif’de geçmektedir)

Nice namaz kılanlar var ki, onların namazdan nasibi, yorgunluk ve zahmetten başka bir şey değildir. Hadis’i Şerif (Nesei, Ebu Hûreyre) °“Namaza önem vermeyenlerin kıyamet günü Karun, Firavun, Haman ve Übey İbni Halef’e arkadaş olacakları hadis şerifle bildirilmiştir” (Ahmed İbni Hanbel, Taberani ve İbn’i Hıbban Rivayetinde)

°Bütün farzlar Cebrail AS aracılığıyla Peygamber Efendimize (SAV) bildirilmiştir Ancak “namaz” Allah’u Teâlâ CC tarafından (Mirac’da) aracısız olarak verilmiştir. Bu da namaz’ın önemini anlatmaya kâfidir

°Peygamber Efendimiz SAV buyurdular ki; namaz’ı savsaklayanlara Allah’u Teâlâ CC dünyada, ölürken, kabirde ve ahirette olmak üzere 15 ceza verir Dünyada:Ömrünün bereketi kaldırılır, yüzünden iyiler siması silinir, Allah CC hiçbir iyiliğine sevap vermez, duaları kabul olmaz, iyilerin dualarında payı bulunmaz Ölürken: Zelil, kötü, çirkin can verir, aç olarak can verir, bütün dünya denizleri gırtlaklarına akıtılsa kanmayacak şekilde susuzluk çeke çeke ölür. (Ölüm acısının bir damlası, dağlara damlatılsa dağlar dayanamaz erirdi) Kabirde:Kabir onu sıkar, kemikleri birbirine geçer, kabri ateşle doldurulur (gece gündüz onu yakar), Allah CC Şuca isimli dehşetli çok büyük bir yılan gönderir, Hergün her namaz vaktinde onu sokar bir an bırakmaz (Efendimiz (SAV) “kabirden korkunç bir manzara görmedim” buyurdu) Ahirette:Cehenneme sürükleyen azab melekleri yanından ayrılmaz, Allah CC onu kızgın olarak karşılar, hesabı çetin olup cehenneme atılır. (Cehennemdeki en hafif azap ayak çukuruna konulan bir ateş parçasının beynini fokur fokur kaynatmasıdır. Cehennemlikler çok çirkindir alt dudakları göğsüne sarkmış, üst dudakları yüzünü kaplamış olduğu halde sadece bir dişi (azabı daha iyi tatmaları için) Uhûd dağı büyüklüğündedir Cehennemlikler dünyadaki ateşi görseler, ferahlanmak için, içine dalarlardı «İhya-u Ulumiddin»)

°Kıyamet günü adamın biri getirilerek Allah’ın CC huzuruna dikilir ve Allah CC onun cehenneme götürülmesini emreder Adam:”Ya Rabbi beni ne yüzden cehenneme yolluyorsun?” deyince Yüce Allah CC ona:”Namazı vaktinde kılmadığın ve adıma yalan yere yemin ettiğin için” diye buyurur Hadis’i Şerif (İbn’i Abbas’dan rivayet)

°Mezheplere göre namaz

Hanefi Mezhebi:Namaz kılmayan, kan çıkıncaya kadar dövülür ve namaza dönünceye kadar hapsedilir.

Şafii Mezhebi: Mürted(dinden çıkmış) olmaz ise’de cezası idamdır.

Maliki Mezhebi:Şafii mezhebiyle hükmü aynıdır.

Hanbeli Mezhebi:Bir namazı özürsüz kılmayan, mürted gibi idam edilir. Yıkanmaz, kefenlenmez ve namazı kılınmaz, Müslüman mezarlığına gömülmez ve mezarı belli edilmez. Dağda bir çukura konulur

°İmansız ölenin yerinin ebedi cehennem olduğu Ayet’i Kerime ile sabittir. İman’ın en büyük âlâmeti namazdır. Bazı alimlere göre namazı terk eden kişinin son nefeste imanını kurtarması zordur. (her halde Allah’ın CC dilediği olur)

°Sur ‘a ikinci kez üflenip insanlar mahşer yerine geldiğinde, güneş 2 mızrak boyu (başka rivayette 1 mızrak boyu) yaklaştırılmış olduğu halde 50000 senelik(Ahiret senesi) bir bekleyiş vardır. Beyinlerin kaynayacağı, açlıktan boyunların kopacağı midelerin yanacağı bu günde, insanlar öyle terleyecek ki bu ter 70 arşın yerin dibine gidecek sonra insanların seyyiatına göre kimisinin kulak memesine kimisinin çenesine kadar çıkacaktır orada terlemek istemeyenlerin bu terlerini dünyada iken namaz, oruç, zekat, cihad ve amellerle atmaları gerektiğini bildirmiştir. İmam-ı Gazali (RA)

°Allah’ın CCRızasını, kazanmak isteyen, yüzünün nurlanmasını ve güzelleşmesini isteyen ve daha bir çok faydalar isteyen Teheccüd (gece namazı)kılsın

°Üç şey dinden çıkartır, iman ve nikah tazelemesi gerektirir
1)İstihlâl:Harama helal demek
2)İstihza:İslâm’ın Farz, vacip, sünnet, müstehap ve edeplerinden biriyle ALAY ETMEK
3)İstihfâfini herhangi meseleyi hafife almak Küfre düşen kişinin ise 50 sene namaz kılmış olsa farz namazlarını, Hacc’ını vs iade etmesi gerekmektedir
İki şeyde şaka yoktur 1)Dinde 2)Nikâh’ta (Hanımına şaka dahi olsa “boş ol” dememesi gerekir)

Namazı savsaklayanlara Allah, beşi dünyada, üçü ölürken, üçü kabirde ve üçü de kabirden çıkarken olmak üzere on beş çeşit ceza verir.

Dünyadakiler şunlardır:
1- Ömrünün bereketi kaldırılır
2- Yüzünden “iyiler” siması silinir
3- Allah hiç bir amelinin mükafatını vermez
4- Duası göğe yücelmez
5- İyilerin duasında payı bulunmaz

Ölürken çekilen cezalar şunlardır:
1- Boynu bükük ölür
2- Aç olarak can verir
3- Bütün dünya denizleri gırtlağına akıtılsa kanmayacak şekilde
susuzluk çeke çeke ölür

Kabirde başına gelenler şunlardır:
1- Kaburgaları birbirine geçecek şekilde sıkışır
2- Kabrinde üzerine ateş yakılır ve sabah-akşam bu ateşin üzerinde dağlanır
3- Kabirde üzerine “Sucaul Akra” adında gözleri ateş ve tırnakları demirden olan bir yılan salınır

Yeniden dirilip kabrinden çıktığında Kıyamet durağında ise başına gelenler şunlardır:
1- Ağır hesaplaşma
2- RABBİN gazabı
3- Cehenneme girmek

KAYNAK: Mukaşefet’ül Kulüp- İMAM

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir