HUTBETÜ’L-HACE

HUTBETÜ’L-HACE

Hamd, ancak Allah (c.c.) içindir. O’na hamdeder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. Allah (c.c.) kimi hidayete erdirirse onu saptıracak, kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur.

Allah’tan (c.c.) başka ibadete layık ilah olmadığına şe-hadet ederim. O, tektir ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed (s.a.v.) O’nun kulu ve Rasulü’dür.

Allah (c.c.) şöyle buyuruyor:

“Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslümanlar olarak ölün.” (Al-i İmran: 3/102)

“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden bir çok erkekler ve kadın lar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’tan ve akra balık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Al lah sizin üzerinizde gözetleyicidir.” (Nisa: 4/1)

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Rasulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.” (Ahzab: 33/70-71)

Muhakkak ki, sözlerin en doğrusu Allah’ın Kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed’in (s.a.v.) yoludur. İşlerin en kötüsü ise sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulup dine sokulan her amel bidat, her bidat sapıklık ve her sapıklık da ateştedir.”*

(*) Müslim Cuma: 13, Nesai Cuma: 24

HUTBETÜ'L-HACE 1 İlim Saati

Hutbetul-Hâce Okunuşu

“Euzûbîllâhîs semî’îl alîmî mîneşşeytanîrracîmî mîn hemzîhî ve nefkhîhî ve nefsîh.”Bîsmîllahîr Ranmanîr Rahîm.

İnnel hamde lillah, nahmedûhû ve nesteînûhû, ve nesteğfirûhû, ve neûzû billâhi min şûrûvri enfisûne, ve min seyyieti âğmelinâ, “Men yehdihillâhû felâ mûdille leh, vemen yûdlil felâ hâdiye leh.” Ve eşhedû en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh, ve enne Muhammeden abduhû ve resûlûh…

Ya eyyûhelleziyne amenûttekûllahe hâkkâ tûkâtihi velâ temûtûnne illa ve entûm mûslimûyn. (Âl-i İmran, 3/102)

Ya eyyûhennesûttekûv rabbekûmûlleziy hâlekâkûmmin nefsin vahideh, ve hâlâkâ minhe zevcehe ve besse minhûma ricâlen kesiyran ve nisâe, vettekûlllahelleziy teseeelûvne bihi vel arhâm, innallahe kenâ âleykûm râkîybe.(en-Nisâ, 4/1)

Ya eyyûhelleziyne amenûttekûllahe ve kûvlû kâvlen sediyde, yûslih lekûm âğmelekûm ve yâğfir lekûm zûnûbekûm ve men yûtîîllahe verasûvlehû fekâd fevze fevzen aziym. (el-Ahzab, 33/70-71)

Emma baad: Feinne âsdakâl hadiysû kelamûllah, ve hâyral hedyi hedyû Mûhammed (sallallahu aleyhi vessellem) ve şerrel ûmûvri mûhdesetûhe ve kûlli mûhdesetin bid’ah, ve kûlli bid’atin dâlaleh, ve kûlli dâlaletin finnâr.

HUTBETÜ’L-HACE, hamd, nefs, amel, şehadet, hidayet, iman, kelam, mağfiret,

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir