Cin Varlığının İsbatı ve Bu Bâbdaki Fikir Ayrılıkları

Cin Varlığının İsbatı ve Bu Bâbdaki Fikir Ayrılıkları

İmamul – Haremeyn (Eşşâmil) adlı eserinde der ki:

«Şunu iyi bilin ki: Bir çok filozof şu Kaderiye mensuplarının ekserisi ve zenadlkanın tümü şeytanları ve Cin’i inkâr etmişlerdir. Şu halde dinle alâkası olmayan ve şeriatı hiçe sayanların bunu inkâr edişlerinde şaşılacak bir şey yoktur!

Bizi hayrete düşüren şey; Kur’ân nasları, haberlerin tevatürü, gözleri kamaştıracak, inançlarımızı artıracak bir şekilde ortada olduğu hâlde Kaderiyenin bunu inkâra kalkışmasıdır…»

Adı geçen İmam, bu fikrini beyan ettikten sonra, gerek Kitab ve gerek Sünnetten bir çok delil serd etmiştir.

Ebu Kasım El- Ensari, (El – İrşad) ‘m şerhinde der ki;

«Mutezilenin kısm-ı küllisi Cinleri inkâr etmişlerdir. Bunların inkârlarını, Cinlere önem vermeyişlerinden anlamış bulunuyoruz. Halbuki onları isbat etme bâbında aklî imkânsızlık yoktur. Kitab nasları ve Sünnet onların var olduklarını haykırmıştır. Ve bunu isbat etmiştir. Öyleyse Dine sımsıkı sarılan akıllı kişi, aklın cevazına, şeriatın sübûtüne kâil olduğu bir şeyi inkâr etmemesi lâzımdır.»

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir