Hazret-i Rukiyye (r.a)

Hazret-i Rukiyye (r.a) 1 İlim Saati     Hazret-i Rukiyye (r.a)

Hazreti Rukıyye radıyallahu anhâ, Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin ikinci kızı Zâtü’l-Hicreteyn  İki hicret sahibi lakabına mazhar çilekeş bir iman eri. Aile olarak kocasıyla ilk hicret eden muhâcirlerden İslâm davâsı uğruna akla hayale gelmedik eziyetlere ve çeşitli ibtilâlara maruz kalan ve o belâları sabırla geçiştirmesini bilen örnek neslin örnek insanları Peygamberimizin ilk vefat eden kızı.

O, Peygamberlikten yedi sene önce Mekke’de dünyaya geldi Hazreti Hatice (ranhâ) gibi adamış olgun, zeki ve davâ şuûruna sahib bir annenin yanında büyüdü Eğitimini, edebini, görgüsünü, ahlâkını aile yuvasında tamamladı Sevgiyi, saygıyı ve insanlara şefkati, merhameti rahmet pınarı baba ocağında öğrendi O, ablası Zeyneb’in evliliğinden sonra ev hizmetlerinde öne geçti İşindeki becerisi, titizliği, tertib ve düzenliliğiyle akrabalarının dikkatini çekti Anneciğinin hizmetlerine kardeşi Ümmü Gülsüm ile beraber yardımcı oldu Onlar sanki ikiz gibiydiler Birbirlerine son derece nezaket ve muhabbetle bağlı idiler Kader onları birbirine öylesine yakın eylemişti ki, hayatları sanki birbirini takip etmekteydi.

     Birgün büyük amcaları Ebû Talib ile birlikte bir heyet evlerine geldi Amcazâdelerinin akrabalığını arzu etmekteydiler Hoşbeş ettikten sonra sadede gelindi ve Ebû Talib söze başladı Şöyle dedi: “Yeğenim Zeyneb’i Ebü’l-Âs İbni Rebî’e verdin O gerçekten şerefli bir hısımdır Rukıyye ile Ümmü Gülsüm’ü de amcanın oğulları Utbe ve Uteybe’ye istemeye geldik Şeref ve soy bakımından onlar da geri değillerdir Vermeyeceğini zannetmem” dedi.

     Muhammedü’l-Emin Efendimiz bu teklife karşı: “Doğru söyledin amcacığım! Akrabaya önem vermek gerekir Ancak ey amcam! bu konuda bana biraz mühlet ver de kızlarımla konuşayım” buyurdu.

     İnsan değerini en iyi bilen o emin, güvenilir insan kızlarına danışmadan bir cevap vermedi Amcalarına sevgiyle, hürmetle davrandı Fakat hemen verdim gitti deyip kestirip atmadı Hane halkıyla istişare etmeyi huzurun mutluluğun kaynağı ve hanımlara verilmesi gereken önemli bir değer olarak kabul etti Konuyu ev halkına açtı Sâdık eş Hz Hatice kızlarına durumu anlattı.

     Anne ve kızlar Ebû Leheb’in karısı Ümmü Cemile’yi çok iyi tanıyorlardı O geçimsiz, katı kalbli, kalb kırıcı söz ve tavırlarıyla meşhurdu Böyle bir kaynanaya gelin olarak gitmeye kimsenin gönlü ısınamadı Edeb gözetip işi kendi haline bırakmayı tercih ettiler Neticede bir takım endişelerle birlikte evlenmelerine karar verildi Şefkatli baba kızları için bereket diledi Onları Allah’ın hıfz u emânına bıraktı.

     Rukıyye ve Ümmü Gülsüm’ün evliliğinin karara bağlandığı günlerden birgün Mekke semâlarında bir nûr göründü Sevgili babalarına Cebrâil aleyhisselâm gelmişti Allah onu kendine resûl olarak seçmişti O güne kadar “Muhammedü’l-Emin” diye herkesin güvendiği, herşeyini rahatlıkla emanet bıraktığı sevgili babaları şimdi “Muhammedün resûlullah=Allah’ın elçisi” olmuştu.

     Yeni gelen Peygamber ve getirdiği dine ilk inanan da sevgili anneleriydi Peşinden aile efradı olarak Zeyneb, Rukıyye, Ümmü Gülsüm ve Fâtıma inandı Hz Ebû Bekir (ra) ile başlayan inananlar halkası hergün genişlemeğe, ve sayıları artmağa başladı Kureyş müşrikleride bu işin önünü almak için toplantılar yaparak şu karara vardılar:

     “Muhammed’i yeni görevinde kendi başına serbest bıraktınız Onu işinden alıkoymak mı istiyorsunuz? O halde kızlarını geri veriniz de onlarla meşgul olsun Bu meşgale onu ızdıraba sürüklesin” dediler.

     Kureyş’in azılı müşrikleri bir heyet halinde önce Ebû Leheb’in çocuklarına nişanlarını attırdılar Ebû Leheb çocuklarına: “Eğer Muhammed’in kızlarını boşamazsanız başım başınıza haram olsun Sizinle bir daha yüzyüze gelmeyeyim” diye tehdit etti Utbe Rukıyye’den, Uteybe’de Ümmü Gülsüm’den ayrıldılar Allah Teâlâ merhametiyle Habibi’nin kızlarını odun hamalının tuzağından, cimri ve uğursuz yaşayışından kurtardı Şefkat ve rahmet ocağı anne ve babalarına döndüler Ebû’l-Âs İbni Rebî ise asla Zeyneb’ten ayrılmayacağını söyleyerek Kureyş ileri gelenlerinin tekliflerini reddetti.

     Kureyşlilerin tuzakları boşa çıktı Onların düşündükleri gibi kızlarının geri verilmesi Rasûlullah (sa)’i davetinden alıkoymadı İşi sarpa sarmadı Hatta daha da hayırlı oldu Zira Allah Teâlâ, Rasûlü’nün iki genç yavrusuna eski kocalarından daha hayırlı sâlih, kerîm, asîl bir aileye mensub, zengin, yumuşak huylu, iyi ahlâklı ve İslâm’a ilk giren sekiz kişiden ve Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri olan Osman İbni Affan (ra)’ı nasîb etti İki Cihan Güneşi Efendimiz onunla Rukıyye (ranhâ)’yı evlendirdi Kendilerine dua etti Allah Teâlâ’dan bereket vermesini niyaz eyledi.

    Kureyş müşrikleri bu olup bitenler karşısında daha da hırçınlaştı Müslümanlara bir iyilik dokunmasını istemiyorlardı Bu sebebten yeni müslüman olanlara eziyetler etmeye başladılar Kimsesiz, garib müslümanları işkenceler altında inleterek yeni dinin önünü kesmek istediler Fakat tam tersine hergün İslâm’la buluşanların sayısı artıyordu.

     Buna mukabil müşriklerin de eza ve cefaları akla hayale gelmeyecek şekilde devam ediyordu Sevgili Efendimiz ashâbının çektiklerini gördükçe üzülüyor ve Rabbısına sığınıyordu Bir müddet sonra Habeşistan’a hicret etmelerine izin verildi İlk hicret kafilesinde sevgili damadı Hz Osman ile sevgili kızı Rukıyye’de vardı Vatandan, âileden ve rahmet pınarı Efendimiz’den ayrılmak onlar için ne kadar zordu Fakat müşriklerin zulmüne de dayanılacak gibi değildi Fahr-i Kâinat (sa) efendimiz vedalaşırken şunları söyledi:

     “Allah onların yardımcısı olsun Osman Allah yolunda, Lût’tan sonra ailesiyle hicret edenlerin ilkidir” buyurdu.

     Necâşî’nin ülkesine yerleşen muhacirler emniyet ve güven içerisinde ibadetlerini yapmaya, inançlarını rahatlıkla yaşamaya başlamışlardı Tek üzüntüleri geride bıraktıkları aileleri ve din kardeşleriydi Rukıyye (ranhâ)’nın yorgunluktan dolayı sağlık ve sıhhati de bozulmuştu Bu sebepten ilk çocuğu düşük olmuştu Kendisi de çok zayıflamıştı Bu halde iken insan ilgiye muhtaçtı Hz Osman (ra) da hanımına karşı ilgisini, sevgisini ve hizmetini hiç eksik etmedi Gurbetçi yalnızlığını hissetirmedi Hanımına şefkatli bir eş olarak merhametle davrandı Elemini kederini gidermek için gayret etti Ona daima manen destek oldu Moralini yüksek tutmağa çalıştı Bu arada Mekke’den muhâcirleri sevindirecek haberler gelmeğe başladı Müşriklerden bazısının İslâm’a girdiği şâyiası yayıldı Peygamberle beraber Kâbe’de secde ettikleri söylentileri ortalığı kapladı Bu haberler Habeşistan’ a da ulaşınca ashabtan bazıları Mekke’ye geri döndüler Hz Osman ile Rukıyye (ranhâ) da dönenler arasındaydı Halbuki hadisenin aslı yoktu Sadece şöyle bir olay geçmişti:

     “Sevgili Peygamberimiz Necm Sûresini okurken; “Allah’ı bırakıp taptığınız Lât’ın, Uzza’nın ve üçüncüsü olan diğer Menât’ın zerrece kudretleri var mı? Bize haber verin” âyeti geçmişti Müşrikler okunan ayetlerin manasının anlaşılmaması için yüksek sesle şamata yapıyorlardı Resûl-i Ekrem (sa) efendimiz sûrenin sonuna gelince secde âyetini okudu ve secdeye kapandı Müşrikler de putlarının adı geçtiği için secdeye vardılar Onların da aynı anda secde edişleri müşriklerin müslüman olduğu şeklinde yorumlar yapılmasına sebep oldu.

    Bu asılsız haberleri duyarak Habeşistan’dan dönen muhacirler vatanlarına geldiklerinde hiç bir şeyin değişmediğini, işkencelerin devam ettiğini gördüler Himaye altında Mekke’ye girdiler Rukıyye (ranhâ) baba evine geldi Kardeşleri Ümmü Gülsüm ve Fâtıma ile hasret ve muhabbetle kucaklaştılar Gözyaşları içerisinde tekrar kavuştuklarına şükrettiler Fakat Rukıyye (ranhâ) annesini göremiyordu Kardeşlerine soruyor bir cevap alamıyordu Sadece hıçkırık ve gözyaşları içerisinde birbirine sarılıyorlardı Akan gözyaşları Rukıyye’ye doğru cevabı vermişti Anneciğinin Refik’i Â’lâ ya uçtuğunu anlayınca hıçkırıktan boğazı düğümlendi Derin bir sûkuta büründü Ne yapabilirdi ki, Allah’ın hükmüydü Kaza ve kadere inanan insan ancak sabrederdi Rukıyye (ranhâ) da sabır ve ****netle anneciğinden ayrılmanın acısını gönlüne gömdü.

     Bundan sonra Mekke’de kalması uzun sürmedi Medine’ye hicret izini verilmişti Müslümanlar ikinci hicret yurduna yönelmişlerdi Onlar da aile olarak tekrar Medine’ye hicret ettiler Böylece Allah yolunda iki hicret sevabı kazandılar.

     Rukıyye (ranhâ) ikinci hicret yurdu Medine’de oğlu Abdullah’ı dünyaya getirdi Bu yavrunun doğumuyla ilk çocuğunu kaybetmenin acısını unutmaya çalıştı Medine’de huzur içerisinde günlerini geçiriyordu Artık İslâm kardeşliği kurulmuş Muhacir ve Ensar birbirine kenetlenmiş adeta yek vücut olmuşlardı Çileli hayat sona ermiş gibiydi Abdullah da gün geçtikçe büyüyor ve etrafa neşe saçmağa devam ediyordu Lâkin dünya imtihan yeriydi Rukiyye (ranhâ)’ın imtihanları çetin geçmekteydi Birgün hiç beklenmedik bir hadise oldu Beşikteki çocuğun yüzünü bir horoz gagaladı Abdullah’ın yüzünü yaraladı Yüz kısmındaki yaralar kısa zamanda yayıldı Etrafı yara-bere içerisinde kaldı Mikrop kapan ve önü alınamıyan bu yaralardan çocuk kurtulamadı Birkaç gün içinde Abdullah dünyasını değiştirdi.

     İbtilâların üst üste gelmesi Rukıyye (ranhâ)’nın sıhhatini bozdu Abdullah’tan başka çocuğu da yoktu Sonradan da olmadı Bu sıkıntılar onun ateşinin yükselmesine ve Humma hastalığına yakalanmasına kadar sağlığını etkiledi Bu arada Bedir’de düşmanı karşılamak için cihad çağrısı yapılmakta idi Hz Osman (ra) bu davete icabet etmeyi arzulamışdı Fakat hanımı Rukiyye (ranha)’nın durumu ciddi idi Ateşi ve rahatsızlığı gün geçtikçe artıyordu Resûl-i Ekrem (sa) efendimiz Hz Osman’a orduya katılmamasını hanımının yanında kalmasını işaret buyurdu İyileşmesi için elinden gelen gayreti gösteren Hz Osman (ra) hanımının gözünden gözünü ayırmadı Hizmetinden uzakta kalmadı Kul olarak yapabileceğini geriye bırakmadı Lâkin yazılan vakit gelince o yüce kudrete teslimiyetten başka çare kalmamışdı Onun sevgi dolu gözlerinin solduğu, ruhunun nâzenin vücudunu terk ettiği sıralarda Bedir Savaşı’nın zafer müjdeleri geldi.

     Hz Rukıyye Peygamberimizin ilk vefat eden kızıydı Daha henüz 22 yaşlarındaydı Cenazesini Ümmü Eymen (ranhâ) yıkadı Medine halkı Bakî kabristanına taşıdı ve oraya defnedildi Savaştan dönen Resûl-i Ekrem (sa) kabrin başına geldi ve kızına duâ ve niyazda bulundu Oradan Hz Osman (ra)’ın evine gitti Onu da teselli etti Hanımlar gözyaşları içerisinde kendini tutamıyarak ağlıyorlardı Hz Ömer (ra) müdahale etmek isteyince iki Cihan Güneşi Efendimiz: “Ömer! Bırak onları! Kendi hallerine bırak! Ölüye karşı duygular göz ve kalble ifade edilirse bu Allah’tan’dır Onun merhametindendir El ve dil ile yapılırsa şeytandandır” buyurdular.

     Allah Teâlâ Hazretleri Resûlünün iki hicret sahibi kızı Rukiyye (ranhâ) ile iki nur sahibi Hz Osman (ra)’dan râzı olsun İmanının, cihadının ve çektiği çilelerin mükâfatını en iyi şekilde versin Bizleri de şefaatlerine nâil eylesin. Amin.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir