Hz.Ayşe Validemizin (ra) İlmi

Hz Ayşe (ra)

hz.AyseSevgili Peygamberimiz (sav) vefat ettiğinde çok genç olmasına rağmen, Kuran-ı Kerim’i ve Peygamberimiz (sav)’in sünnetini en iyi bilen, anlayan ve muhafaza edenlerin başında gelir Küçük yaşından itibaren Kuran ayetlerini ezberlemeye başlamış olan Hz Ayşe (ra), Peygamberimiz (sav)’in ilminden şevkle yararlanmış, ayetlerin nüzul sebeplerini ve işaretlerini en doğru şekilde kavramaya gayret göstermiştir.

İslami kaynaklarda belirtildiği üzere ashabın büyükleri feraize (Allah’ın kesin emirlerine, farzlara) dair meselelerde Hz Ayşe (ra)’ye danışmışlardır Tabiin devrinde (sahabilerle görüşmüş ve onlardan ders almış olan salih Müslümanların devrinde) birçok hukukçu, yüksek seviyedeki hukuk bilgisinden faydalanmak üzere Hz Ayşe validemizle (ra) ilmi istişarelerde bulunmuştur.

Arapçayı çok güzel kullanan Hz Ayşe (ra), ayrıca açık ve yalın anlatım tarzı ve hitap ettiği kişiye en uygun tebliği yapması nedeniyle, konuştuğu kişiler üzerinde etkili olmuş bir hatiptir Bir hutbesi ve bazı mektupları Hz Ayşe (ra)’nin edebi kabiliyetini de gösteren örneklerdir

Peygamber Efendimiz (sav)’in hanımı olmasının yanı sıra değerli bir öğrencisi de olan Hz Ayşe (ra)’nin, ilmi sahada çok ayrı bir yeri vardır Fıkıh ilminde pek çok alimin hatasını düzeltmiş, birçok hadisin de mükemmel bir tarzda izahlarını yapmıştır (Said Aykut, tercüme Hilyetü’l-Evliya Sıfatü’s-Safve: C-2 S125) Hz Ömer (ra) kadınlarla ilgili fıkhi meselelerde daima Hz Ayşe’nin görüşünü almıştır Hz Ayşe validemizin (ra) bu ilmi, İslami kaynaklarda da şöyle aktarılmaktadır:

Ebu Musa el-Eş’ari diyor ki: “Biz, Rasulûllah (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem)’ın ashabı olarak bir hadisi anlamakta güçlük çektiğimizde, onun anlamını Hz Ayşe (Radıyallahu Anha)’ye sorar ve ondan mutlaka bir cevap alırdık”

Urve Hazretleri de Hz Ayşe (ra) için, “Fıkıh, tıp ve şiir ilminde Hz Ayşe (ra) ‘den ileri bir kadın görmedim” demektedir

En fazla hadis rivayet eden sahabelerden olan Hz Ayşe (ra), Sevgili Peygamberimiz (sav)’den 2210 adet hadis rivayet etmiştir

One Comment

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir