KUR’ÂN-I KERÎM NEDİR?

KUR’ÂN-I KERÎM NEDİR?

Kur’ân- Kerîm, âlemlerin Rabb’i Rahman ve Rahim olan Allah Teâlâ’nın kelâm ve insanlık âlemine en büyük ikramıdır.

Kur’ân- Kerîm, kâinatın sahibi tarafından kâinatın efendisi Hz. Muhammed’e (sallallahu aleyhi vesellem) indirilmiş baştan sona nur, ilim, hikmet, hüküm, şifa ve safa dolu mübarek bir kitaptır. Yüce Allah’ın mümin kullarına en tatlı hitab, en bereketli selâmı, en kutlu kelâmı, en ağır ahdi ve en şerefli emanetidir.

Kur’ân- Kerîm, sözlerin en hayırlısıdır. İnsanların en hayırlısına indirilmiştir. Ümmetlerin en hayırlısına gönderilmiştir. En doğru hükümleri içermektedir. En tatlı hitaplar etmektedir. En güzel müjdeleri vermektedir. En ilginç haberleri bildirmektedir. En güvenilir rehberdir. En sağlam ölçüdür. En adaletli hâkimdir. Manevi hastalıklara en tesirli ilaçtır. Ruhlara ve kalplere en güzel şifadır. En özlü duadır. En faziletli zikirdir.

Kur’ân-ı Kerîm, bütün insanlığa gönderilmiş son ilâhî kitaptr. Kendisinden önceki bütün hak kitapları tahrif edilmemi haliyle tasdik ve aynı zamanda onları kontrol eder. Onlardan misaller verir. Hepsinin ortak hükmünü ve hedefini hatırlatır. Yeni hükümler içerir. Son din İslâm’ın iman, ibadet, hukuk ve ahlâk esasların öğretir.

Yüce Allah kitabını şöyle tanıtır:

“Bu Kur’an, insanlar için apaçk delillerdir, yakînen inanan toplum için ise hidayet ve rahmettir” (Câsiye 45/20).

“Bu Kur’an, bütün insanlığa bir açklamadır; takva sahipleri için ise bir
hidayet ve öğüttür” (Âl-i mrân 3/138).

Bizlere bu Kur’an’ı okumak emredildiği gibi, onu anlamaya çalışmak da emredilmiştir. Resûlullah Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) öyle buyurmuştur:

“Kur’an’ı okuyunuz ve onun gizli manalarını araştırınız.” (Ebû Ya’lâ, Müsned, nr. 6560; İbn Ebû Şeybe, Musannef, 7/150; Heysemi, Mecmau’z Zevâid. 7/163; Zebîdî. İthâfü’s-Sûde. 4/ 529.) 

Resûl-i Ekrem [sallallahu aleyhi vessellem], şerefli kalbine indirilen bu nurlu kitabı şöyle tanıtmıştır:

“Dikkat edin, önünüze birçok fitne çkacaktr; onlardan kurtulmak için tek çare Kur’an’dır. Onda, sizden öncekilerin halleri, sizden sonrakilerin haberleri mevcuttur.

Aranızda çıkacak müşküllerin hükmü ondadır. O, adaletle hüküm verip meseleyi çözer, bitirir.

Kur’an, bir oyun ve eğlence değildir. Onun hükmünü terkeden zalimin Allah belini kırar. Onun dışında doğru yolu arayanı Allah sapıtır.

Kur’an, Allah’ın kopmayan sağlam ipidir.

Kur’an, en güzel bir zikir ve öğüt kitabıdır. O, dosdoğru bir yoldur. Onu insanların hevâsı eğriltemez. Diller onu okumakla eskitemez. Âlimler ona doyup ilim ve hikmetlerini bitiremez. O, çok okumaktan dolayı eskimez; tadını ve değerini yitirmez. Onun incelikleri bitmez. O herkesi doğru yola ulaştırır. Onunla konuşan doğru söyler. Onunla amel eden sevap alır. Onunla hüküm veren âdil olur. Ona çağıran doğru yola çağırmış olur. (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân, 14; ayrıca bk. Ahmed, Müsned, 1 /91; Dârimi Sünen, nr. 3334, 3335; Ebû Ya’lâ, Müsned, nr. 367.)

Sahabeden Hz. Huzeyfe (radıyallahu anh] anlatyor:

“Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem), kendisinden sonra doğacak birtakım ihtilaf ve gruplamalar haber verdiğinde, ben,

“Yâ Resûlallah! O zamana yetişirsem bana ne yapmamı emredersiniz?” dedim. öyle buyurdu:

“Allah’ın kitabını öğrenir, onda olanlarla amel edersin; bu seni onlardan kurtarır.”

Ben ayn soruyu tekrar sordum. Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) yine,

“Allah’ın kitabını öğrenir, onda olanlarla amel edersin; o seni ihtilaf ve fitnelerden kurtarır” buyurdu. Ben tekrar ayn soruyu dile getirdim. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem) tekrar,

“Allah’ın kitabını öğrenir, onda olanlarla amel edersin. Kurtuluş Kur’an’dadır” buyurdu.

İbn Mesud (radyallahu anh) şöyle demiştir:

“Kim öncekilerin ve sonrakilerin ilmini elde etmek istiyorsa Kur’ân- Kerîm’e  sarılsın”

Bahrü’l-Medîd – Yazar : İbn Acîbe el-Hasenî (kuddise sırruhû)
Tercüme : Dr. Dilaver Selvi

Semerkand Yayınları

Kur an, Kur anı Kerim, İbn Acibe, Semerkand, Tefsir, Bahrül Medid, Kur an Tefsiri, Allahın kitabı, zikir, islam, iman, ibadet,

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir